Zdravotní a sociální pojištění

Prostřednictvím sociálního pojištění řeší stát případy, které se občanům mohou stát, a na které se mohou občané předem připravit. Do tohoto tedy patří samozřejmě sociální pojištění a zdravotní pojištění.
 zdravotní pojištění

•   Zdravotní pojištění

Z tohoto pojištění je hrazena léčebná, diagnostická, rehabilitační, ambulační či ústavní péče. Samozřejmě také preventivní prohlídky a některé léky. Ze zdravotního pojištění nejsou také hrazeny náklady, pokud onemocníte či máte úraz v zahraničí.

Každý z nás má v podstatě povinnost odvádět část svých příjmů na zdravotní pojištění. Nejen zaměstnanci, ale také osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatelé.  Zaměstnanci přispívají na toto zdravotní pojištění 13,5% (4,5% z hrubé mzdy a 9% odvádí zaměstnavatel). Osoby samostatně výdělečně činné pak platí měsíčně 1697 korun. Osoby bez zdanitelných příjmů musí odvádět na zdravotní pojištění také a to, pokud nespadají do zvláštní skupiny, 1080 korun.

Toto zdravotní pojištění se platí zdravotním pojišťovnám. Momentálně jich je v naší republice devět. Zaměstnancům strhává většinou zaměstnavatel adekvátní částku z platu a odvádí ji. Zaměstnanec se tedy o to nemusí starat. Živnostník si termíny pro platbu musí hlídat sám a vždy do 8. dne následujícího měsíce musí pojištění zaplatit. Pojišťovna při pozdní platbě účtuje penále.

Stát pak platí pojištění za děti, starobní důchodce, ženy na mateřské a v domácnosti, osoby částečně či zcela bezmocné a osoby ve vazbě či ve výkonu trestu. Samozřejmě také za osoby, které jsou vedeny v evidenci Úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.
Sociální pojištění

•    Sociální pojištění

Systém sociálního pojištění je tvořen třemi částmi:

•   Důchodové pojištění (starobní důchod, vdovské a vdovecké důchody, sirotčí důchody a invalidní důchody)
•   Nemocenské pojištění (dávky dočasné pracovní neschopnosti – karanténa, ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství)
•   Státní politika zaměstnanosti (podpory v nezaměstnanosti)
 
Sociální pojištění samozřejmě platí jak zaměstnanci, živnostníci, tak i zaměstnavatelé. Zaměstnanci ze svého platu přispívají pouze na důchodové pojištění okolo 6,5%.

Osoby samostatně výdělečně činné pak hradí 28% z ročního vyměřovacího základu na důchodové pojištění a další 1,2% na politiku zaměstnanosti. Zaměstnavatel pak platí za zaměstnance 21,5% na důchodové pojištění a 1,2% na státní politiku zaměstnanosti. Dále také 2,3% na nemocenské pojištění.

Stejně, jako jsem uváděla u zdravotního pojištění, je srážen příspěvek na sociální pojištění zaměstnancům ze mzdy. OSVČ pak samy hradí do 20. dne následujícího měsíce platby na toto pojištění.